REGULAMIN Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Polonijnej

1

Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Polonijnej, zwany dalej też "UTW", jest jednostką organizacyjną Akademii Polonijnej wykonującą zadania dydaktyczne.

2

 1. Zadaniem Uniwersy1tetu Trzeciego Wieku AP jest zapewnienie osobom, które okres aktywności zawodowej mają już za sobą, możliwości zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności społecznej.
 2. UTW organizuje wykłady, kursy i zajęcia praktyczne dla swoich słuchaczy. W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku AP możliwe jest również organizowanie innych form działania. W tematyce zajęć UTW powinny przeważać sprawy związane z działalnością naukową i dydaktyczną Akademii Polonijnej.

3

Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku AP mogą być osoby, które ukończyły 50. rok życia, złożą odpowiednią deklarację i wnoszą ustalone opłaty.

4

Prowadzącymi zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku AP mogą być aktywni i emerytowani pracownicy Akademii Polonijnej i innych uczelni oraz inne osoby, jeżeli zapewniają przeprowadzenie tych zajęć na odpowiednim poziomie. Wykłady i zajęcia mogą również prowadzić sami słuchacze UTW.

5

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku działają:

 1. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW,
 2. Samorząd Słuchaczy UTW.
 3. Kierownik UTW

6

 1. Kierownika UTW wyznacza Rektor.
 2. Do zadań kierownika należy:
  • ustalanie zasad działania UTW, w granicach ustalonych w Regulaminie, i nadzór nad przestrzeganiem tych zasad;
  • ocena i akceptacja semestralnych planów i programów zajęć;
  • opiniowanie planów finansowych UTW;
  • ocena realizacji zajęć;
  • opiniowanie sprawozdań z działalności UTW.

7

 1. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze UTW.
 2. Radę Samorządu w składzie 5 osób wybierają wszyscy słuchacze UTW.
 3. Kadencja Rady Samorządu trwa jeden rok.
 4. Rada ze swojego składu wybiera przewodniczącego.
 5. Do zadań Rady Samorządu należy prezentowanie opinii, ocen i wniosków słuchaczy oraz inicjowanie i organizowanie dodatkowych form działania.

8

 1. Pracami Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Polonijnej kieruje kierownik, zwany dalej "kierownikiem UTW".
 2. Kierownik UTW jest powoływany i odwoływany przez Rektora.
 3. Kierownik UTW współdziała z Samorządem Słuchaczy UTW.
 4. Kierownik UTW jest odpowiedzialny za działalność UTW przed Rektorem.

9

 1. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest finansowana z jego przychodów.
 2. Słuchacze UTW wnoszą opłaty semestralne oraz opłaty za niektóre rodzaje zajęć. Wysokość opłat proponuje kierownik UTW, a zatwierdza Rektor.
 3. Przychodami UTW są:
  • środki pochodzące z opłat wnoszonych przez słuchaczy;
  • środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych;
  • środki przyznane przez Rektora.
 4. Dla umożliwienia działania UTW Akademii Polonijnej:
  • udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i sprzęt niezbędny do odbywania zajęć;
  • zapewnia nieodpłatnie obsługę administracyjną i finansową działań UTW.
 5. Prowadzący zajęcia mogą je realizować nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem określonym w umowach zawieranych z UTW Akademii Polonijnej.

10

Nadzór merytoryczny nad działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku sprawuje prorektor .

11

Zmian niniejszego Regulaminu dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.